03 04 / 2020

JWD Art Space ปลอดเชื้อด้วยเครื่องฉายรังสี UV-C เทคโนโลยีล่าสุดกำจัด COVID-19

จากเหตุเฝ้าระวัง COVID-19 ทาง JWD Art Space คำนึงถึงทุกความปลอดภัย จึงนำเครื่องฉายรังสี Robot UV-C สำหรับฆ่าเชื้อโรคชนิดเข้มข้น เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดในเวลานี้มาฉายรังสีบนของพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ไม่ว่าจะเป็น Art Storage พื้นที่แสดงนิทรรศการ พื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ ลิฟท์โดยสาร และอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้ามาติดต่อทุกท่านมั่นใจได้ว่าพื้นที่ของเราปลอดจากเชื้อโรค ปลอดโควิด

ข่าวสารล่าสุด

Friends of BAB Meeting

บรรยากาศครั้ง JWD Art Space ร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากแกลเลอรี่และภัณฑารักษ์ ซึ่งมา...

การลงทุนทางศิลปะจะกลายเป็นกระแสนิยมในอนาคตหรือไม่?

ด้วยสภาวะโรคระบาดและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก ตลาดการเงินโลกจึงปั่นป่วนตามไปด...

JWD Art Space ให้บริการขนย้ายงานชิ้นสำคัญของโรงแรมนารายณ์

โรงแรมนารายณ์เตรียมปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อถอดถอนโครงสร้างและเคลื่อนย้ายงานศิลป...

JWD Art Space เปิดตัวช่องทางใหม่ TikTok

ด้วยปัจจุบันการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น JWD Art...