09 09 / 2022

Friends of BAB Meeting

บรรยากาศครั้ง JWD Art Space ร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากแกลเลอรี่และภัณฑารักษ์ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือและแบ่งปันแผนการจัดงาน Bangkok Art Biennale ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งและผลักดัน-สนับสนุนซึ่งกันและกันของวงการศิลปะร่วมสมัยประเทศไทยในอนาคต ทั้งยังแสดงถึงการทำงานของภาคส่วนต่างๆ อันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในระดับเข้มข้น เพื่อวางแผนให้บรรลุเป้าประสงค์เดียวกัน นั่นคือ Bangkok Art Biennale ซึ่งปีนี้มาในธีมโกลาหล : สงบสุข (CHAOS : CALM)

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ย์ 2022 (Bangkok Art Biennale) ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2022 – 23 กุมภาพันธ์ 2023 โดย JWD Art Space ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดแสดงจาก 11 แห่งทั่วกรุงเทพ ปัจจุบันอยู่ในช่วงติดตั้งและเตรียมการแสดง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินแต่ละท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: bkkartbiennale.com/artists

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดยกลุ่มงาน Bangkok Art Biennale