28 03 / 2020

ห้องแสดงงานฝั่งตะวันตก นิทรรศการ ‘Die Schöne Heimat’

Untilted. Acrylic on canvas. 2020

Untilted. Acrylic on canvas. 2011

เส้น สี และรูปลักษณะ ในผลงานศิลปะ ล้วนเกิดจากการกลั่นกรองประสบการณ์ เมื่อนำมาจัดวางองค์ประกอบร่วมกัน ผลงานจึงเล่าเรื่องด้วยตัวเอง สื่อสารความรู้สึกผ่านองค์ประกอบธรรมดา ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือต้องตีความเชิงสัญลักษณ์ เพราะโดยพื้นฐานมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความลึกนั้นอยู่ในตัวเองแล้ว แต่หากมีประสบการณ์หรือสติปัญญาร่วมด้วย ก็อาจทำให้การรับชมผลงานนั้นมีมิติที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้นไป

 

Untilted. Sculpture. 2016

งานประติมากรรมจัดวางซึ่งเป็นตู้ แต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องเล่าของตนเองมาก่อน เมื่อนำอยู่รวมกับผลงานเพ้นท์ติ้งนั้น ศิลปินพบว่า เส้นสาย สี และองค์ประกอบสามารถทำงานอยู่รวมกันได้อย่างน่าสนใจและลงตัว ที่น่าสนใจคือองค์ประกอบนี้ไม่มีการวางแผนมาก่อนว่าควรจะต้องอยู่ตำแหน่งไหน ทว่าเกิดจากการทดลอง ใช้สายตากำกับเมื่อพบสถานที่จริง งานชุดนี้ยังสร้างความท้าทายในแง่ที่ทำให้มนุษย์กลับมาตรวจสอบตนเองว่าสามารถรับมือกับโจทย์ใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหน ดังที่ศิลปินได้กล่าวไว้ว่า

“การทำงานที่ดี บางครั้งอย่าจงใจ แต่ให้คำนึงถึงปัจจุบันขณะ พิจารณาจากความรู้สึกในห้วงขณะนั้น แล้วคำตอบจะค่อยๆ ปรากฏ”

Untilted. Acrylic on canvas. 2011

Line, color and form as the mainelements comes from moderates of experiences.  And together in one frame, the work narrates a story itself, communicate with the feelings through basic compositions, genuine and unambiguous. Essentially, all human contain their own profoundness under one’s identity, but only experiences and credibly omniscient of an artist could deliberate through such ingenious subtleness with sapient visions to his audiences.

Untilted. Acrylic on canvas. 2011

The installations works material has its own stories of originalities, and the layout is an experimental, these objects interact with the paintings intriguingly.  Its line, form and colors are comply and duet along one another without plan. These installations are site-specific, in other means, assembling them is akin to a challenge on how we ourselves can manage in the new situaions. The process took place with countless recheck of thoughts and considerations of the artist, until he found the answer he was looking for.

 

บทความล่าสุด

HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2024

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเดือนมีนาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความหมายต่อเพศหญิงเรา อั...

ภาพ “จูบ” แรกในประวัติศาสตร์ศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น เหล่าศิลปินต่างได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ลง...

ภาพวาดของ Picasso และ Chagall ถูกค้นพบแล้วหลังถูกขโมยไปกว่า 14 ปี

ชิ้นงานศิลปะทุกชิ้นนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นค...

โรลเลอร์ : Must Have Item ของเหล่า Art Handler

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า JWD Art Space เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยอันหลากห...